Bio-circle uses cookies to ensure the best possible service. If you continue browsing, you agree to the use of cookies. Proteccion de datos

Osobní údaje

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“) 

Správce Vašich osobních údajů: 
BIOCHEM CLINTECH, s.r.o. se sídlem: Trnkova 3069/117L, 628 00 BRNO, IČ: 28267656, Vás tímto v souladu s čl. 12 GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech. 

U nás ve společnosti jsou osobní údaje velmi cennou informací a podle toho s nimi zacházíme. Prosíme, přečtete si pozorně, jak přistupujeme k ochraně osobních údajů. 

Zdroje osobních údajů, jejich rozsah a zpracování 

Osobní údaje získáváme přímo od Vás (emaily, telefony, vizitky, webové stránky aj.) v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správce osobních údajů nebo z veřejných zdrojů (registrů a jiných veřejných databází a evidencí). 

Jejich zpracování probíhá v souladu s platnými právními předpisy a k plnění zákonných povinností správce osobních údajů.

Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování: 

 • Adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, popř. rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu, IČO, DIČ) a údaje umožňující komunikaci se subjektem údajů (telefon, email, kontaktní adresa a jiné informace) 
 • Popisné údaje (např. bankovní spojení) 
 • Další údaje nezbytné pro plnění smlouvy 
 • Údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracovávané v rámci udělaného souhlasu ze strany subjektu údajů (zpracování fotografií, použití osobních údajů za účelem personálních řízení, za účelem posílání obchodních či informačních sdělení aj.) 

Správce osobních údajů zpracovává osobní údaje zákazníků (i potenciálních), zaměstnanců Správce, dopravců, dodavatelů služeb, uchazečů o zaměstnání a jiných osob, které jsou ve smluvním vztahu ke správci. 

Nakládání s osobními údaji 

S Vašimi osobními údaji nakládají pouze oprávnění zaměstnanci Správce. Správce osobních údajů nepředává osobní údaje do třetích zemí mino EU a má právo pověřit zpracováním osobních údajů zpracovatele, který se Správcem uzavřel zpracovatelskou smlouvu a poskytuje dostatečné záruky ochrany Vašich osobních údajů. Příjemci Vašich osobních údajů jsou finanční ústavy, státní aj. orgány v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy (zdravotní pojišťovny, správa sociálního zabezpečení aj.) a externí zpracovatelé. 

Externí zpracovatelé:  

 • Externí účetní společnost – ADMIO s.r.o., se sídlem Kobližná 71/2, 602 00 Brno, IČ 27690318, zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 52259 
 • Přepravní společnost – RSC Logistics, logistické družstvo, Masarykovo nábřeží 2018/10, 120 00 Praha 2 – Nové Město, IČ 48151556, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl Dr, vložka 7696 
   

Ochrana osobních údajů 

Jako Správci osobních údajů jsme přijali veškerá technická a organizační opatření, abychom zabezpečili Vaše osobní údaje v souladu se Zákonem nebo s jinými závaznými právními předpisy. Přijali jsme taková organizační opatření, aby nedošlo k neoprávněnému či nahodilému přístupu k Vašim osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě nebo neoprávněným přenosům. 

Doba zpracování osobních údajů 

V souladu se lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách a souhlasech, lhůtami předepsanými pro nakládání v případě oprávněných zájmů správce či třetí strany, v příslušných právních předpisech jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucí jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů. 

Práva subjektu údajů, Vaše práva 

 • na přístup ke svým osobním údajům, které o Vás Správce zpracovává; 
 • vyžádat si u Správce opravu Vašich osobních údajů; 
 • požadovat po Správci výmaz Vašich osobních údajů, nejsou-li potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovávány; 
 • požadovat po Správci omezení zpracování Vašich osobních údajů; 
 • máte právo na přenositelnost osobních údajů k jinému poskytovateli služeb; 
 • máte právo vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků 
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů. 
 • vzít svůj souhlas kdykoli zpět; 

V případě, že byste rádi uplatnili některé z Vašich práv, pište na info@bio-chem.cz


Tímto Vám děkujeme za Váš čas strávený prostudováním těchto zásad. K Vašim osobním údajům budeme vždy přistupovat korektně, s úctou a v souladu s GDPR. 

Pro jakékoliv dotazy, připomínky či podněty nás kontaktujte na info@bio-chem.cz. 


Děkujeme.

Váš dodavatel řešení pro čištění a odmašťování BIOCHEM CLINTECH s.r.o.